סיכום מפגש תושבים בנושא כלבים משוטטים

ועד מקומי • 14/11/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

סיכום פגישה 05.11.17 כלבים משוטטים

 

סיכום מפגש תושבים בנושא כלבים משוטטים

 

ביום 5.11.2017 התקיים מפגש בנוכחות כ- 25 תושבים בנושא כלבים משוטטים.

מחד קיימת הבנה כי אנו חיים בישוב קהילתי המעודד אימוץ וטיפול נאות בבעלי חיים ומאידך קיימת תחושה שלאחרונה התגברה כי הכלבים המשוטטים השתלטו על המרחב הציבורי ומדירים את רגלם של חלק מהתושבים מבוגרים וילדים כאחד מחלקים נרחבים במושב.

בהמשך לדיון הפורה שהתנהל הגיעו המשתתפים להבנה משותפת והביעו תקווה כי הועד המקומי יאמץ את ההבנות ויפעל למימושם.

להלן עיקרי הסיכום:

א.     בעלי הכלבים מחויבים למלא אחר החוק להסדרת הפיקוח על כלבים ( רישיון, החזקה, תפיסה וכו' ).

ב.     בעלי הכלבים יקפידו על איסוף הצרכים של כלביהם במרחב הציבורי.

ג.       ימופו האזורים הבעייתיים במושב מבחינת כלבים משוחררים ומשוטטים תינתן התראה לבעלי הכלבים ובהמשך תופעל אכיפה מוגברת.

עד כמה שאנו מדווחים הבעיות העיקריות נמצאות באזורים הבאים:

* אמצע רחוב השקמה

* אמצע רחוב הראשונים

* פינת רחוב הראשונים וההדרים

* אמצע רחוב ההדרים

* תחילת רחוב הנוקדים

* רחוב השדות בצד גשר לקהילה

ד.      תיבחן אפשרות הקמת " גינת כלבים" .

בישיבתו מיום 6.11.2017 החליט הועד המקומי לאמץ את עיקרי ההבנות שהושגו במפגש התושבים ולפעול לאורם.

רצ"ב החוק להסדרת הפיקוח על כלבים.

 

נרשם: ע"י אביש

 

חוק להסדרת הפיקוח על כלבים

חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002 הוא חוק ישראלי שנועד להסדיר את החזקתם של כלבים בישראל. החוק נחקק בישראל בשנת 2002, בעקבות הצעת חוק מטעם משרד החקלאות.

החוק קובע את המסגרת הכללית של החזקת כלבים בארץ. חובת הרישיון לכלבים, צורת הרישיון, הגדרת כלב מסוכן, הקמת מרכז רישום ארצי, סמכויות תפיסת כלבים של הרשויות ועוד.

עד לחקיקת חוק זה, החוק היחיד שהתייחס למעמדם של כלבים היה "פקודת הכלבת, 1934".

 

רישיון - החוק קובע כי כל כלב שגילו מעל לשלושה חודשים חייב ברישיון. הרישיון יינתן לאחר תשלום אגרהחיסון כנגד כלבת וסימון הכלב באמצעות שבב אלקטרוני תת-עורי.

תוקף הרישיון הוא לשנה אחת. במקרה שכלב בעל רישיון עובר בעלים, חלה חובת רישוי מחדש.

בחוק נקבע כי שר החקלאות רשאי להתנות רישוי של כלב מסוכן בביטוח צד ג' כנגד פגיעות גוף ורכוש, אך חובה כזו לא נקבעה בתקנות.

הרופא הווטרינר העירוני רשאי לסרב לתת או לחדש רישיון לפי שיקול דעתו, מסיבות שונות ובכללן עבירות שנעברו על ידי בעל הכלב.

אם בוטל רישיונו של הכלב בעליו חייב למסור אותו בתוך 24 שעות לידי

·         אדם בעל רישיון

·         מתקן מוגן

·         מאורת הרשות - שהוא מתקן שקבעה רשות מקומית, באישור     המנהל, לאחזקת כלבים.

 

החזקת כלב - המחזיק כלב חייב לשמור עליו בחצריו. יש לסמן את החצר בשלט "זהירות כלב". במידה ויוצא לרשות הרבים הוא חייב להיות מוחזק ברצועת הולכה בידי אדם שיכול לשלוט עליו. אורך רצועה מקסימלי לכלב רגיל נקבע בתקנות 2005 עד 5 מטר. לכלבים המוגדרים "כלבים מסוכנים" קיימת הגבלת רצועה ל-2 מטר והם מחויבים במחסום על פיהם גם בבית כאשר בבית נוכח ילד שגילו עד 166 שנים.

ולעניין זה יש לציין כי בשנת 2009 חוקקו תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(החזקה שלא לצרכים חקלאיים), התשס"ט-2009 הקובעות בין היתר כי על המחזיק כלב חלה גם החובה לדאוג לרווחתו, ובכלל זה לדאוג למינימום נדרש של שטח ושל אורך רצועה במקרה של כלב הקשור בחצר, החובה לספק לו מים, צל ותנאי מחיה התואמים את סוג הכלב, וכן החובה להוציאו לטיולים, ועבירה על תקנות אלה דינה מאסר.

תפיסה אם לכלב אין רישיון בר תוקף או שהכלב מוחזק שלא על פי התקנות רשאי הרופא הווטרינר העירוני או מפקח לתפוס את הכלב ולהעבירו למאורת הרשות. אם פנה בעל הכלב למאורת הרשות בבקשה להחזירו בתוך עשרה ימים מקבלת ההודעה על התפיסה. על פי שיקוליו של הרופא הווטרינר העירוני ניתן להנפיק רישיון או לבטלו או להתנות תנאים לקבלת הכלב במקרה שהופרו התקנות לגבי כלב מורשה. אם לא פנה בעל הכלב, רשאי הרופא הווטרינר העירוני למסור את הכלב לכוחות הביטחון או גורם אחר. אם לא ניתן למוסרו לגורם כל שהוא, רשאי הרופא הווטרינר העירוני להורות על המתתו תוך שבעליו של הכלב נושאים בהוצאה.

 

כלב מסוכן -כלב מסוכן מוגדר:

  • כלב שגילו מעל שלושה חודשים שנשך ונשיכתו גרמה לחבלה.
  • כלב מזן מסוכן - גזע שהשר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, קבע לגביו בתוספת שהוא גזע מסוכן.
  • כלב שהוא הכלאה של זן מסוכן, וקיים דמיון בין דפוסי ההתנהגות והתכונות הפיזיות שלו לכלב מסוכן.

בהכנת רשימת זני הכלבים שהוכרזו כמסוכנים בישראל, נלקחו בחשבון שתי תכונות עיקריות של הכלב: מידת התוקפנות שלו והנזק שהוא עלול לגרום. שמונה זני כלבים מוגדרים כ"כלב מסוכן" בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, והם:

1.     אמריקן סטאפורדשייר טרייר (אמסטף)

2.      בול טרייר

3.      דוגו ארגנטינאי

4.      טוסה יפני (Tosa)

5.      סטאפורדשייר בול טרייר (סטאף אנגלי) (Staffordshire Bull Terrier) (Staffie)        

6.      פיט בול טרייר

7.      פילה ברזילאי (fila brasileiro)

8.      רוטווילר

 

 

 

 

 

 

 

מאיה קידר

מנה"ח ועד מקומי תלמי אלעזר

טלפון: 04-6377311

פקס: 04-6371174

talmeyelazar@gmail.com