מכרז שירותי שמירה למושב תלמי אלעזר

משולחן הועד המשקי • 17/3/2016 כניסות

קבצים מצורפים:

עותק של נספח א מפרט טכני קיץ

נספח ב' קריטריונים לחברת השמירה

מכרז שירותי שמירה

ועדת הבטחון של מושב תלמי אלעזר מתכבדת בזה לפרסם את המכרז לשירותי אבטחה ליישוב.

--


בכבוד רב

ועדת בטחון
מושב תלמי אלעזר.